Kolor burzy

sł. Marek Biskup, muz. Wojtek Szymański
Jesteś jak kwiaty					| a
Które nigdy nie zwiędną				| G
(j e s t e ś j a k k w i a t y)				|
Blaskiem przebudzonego poranka			| F E
(b l a s k i e m p o r a n k a)			|
Ważką szybującą nad błękitem wody		| a G
(w a ż k ą w o d y)					|
Jesteś milczeniem pełnym zachwytu		| F E
(j e s t e ś m i l c z e n i e m)			| 		x2

Kroplą deszczu w dziecięcej rączce		a G
Płomieniem wieczornej świecy			F
Jesteś poszukiwaniem tęczy				E
(p ł o m i e n i e m ś w i e c y)

Kolorem burzy						| d
Wiatrem w koronach drzew				| a
(k o l o r e m b u r z y)				| 
Jasnym obłokiem zaplatanym w szczyty gór	| d a
(w i a t r e m w k o r o n a c h)			|
Jesteś taka krucha					| G
Muszę ciebie chronić					| F
(j e s t e ś k r u c h a)					|
W moich dłoniach					| a
(d ł o n i a c h)						|		x2